Ưu, nhược điểm của 2 PP Tính thuế GTGT trực tiếp và khấu trừ

Tính thuế GTGT trực tiếp và Tính thuế GTGT khấu trừ là 2 cụm từ mà kế toán được nghe rất nhiều nhưng bản chất về nó thì không phải bạn nào cũng hiểu đúng. 

1. Các phương pháp tính thuế GTGT

Trong trường học bạn cũng đã được học và làm bài tập rất nhiều bài tập về thuế GTGT, 
hiện tại thuế GTGT có hai phương pháp hạch toán

+ Tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
+ Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

2. Bạn đã hiểu rõ về sự khác nhau giữa hai phương pháp tính thuế trên chưa?

Trước tiên hãy cùng Tin tức kế toán xin phân biệt cho các bạn sự khác nhau giữa phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Phương pháp tính thuế theo phương pháp khấu trừ phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
Đối tượng áp dụng:
 – Nếu xác định doanh thu từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT năm 2015 theo khoản 2 điều 12 thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ tài chính có doanh thu trên 1 tỷ đồng thì tiếp tục áp dụng theo phương pháp khấu trừ năm 2016, 2017.

– Nếu xác định doanh thu từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT năm 2015 theo khoản 2 điều 12 thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ tài chính có doanh thu dưới 1 tỷ đồng. Nếu đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải nộp mẫu 06/GTGT trước ngày 20/12/2015 để áp dụng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ năm 2016, 2017. Trường hợp không nộp mẫu 06/GTGT thì áp dụng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp cho kỳ ổn định năm 2016, 2017.

+ Đối với doanh nghiệp có doanh thu nhỏ hơn 1 tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện PP khấu trừ. ( Trước 1/1/2014)

+ Còn doanh nghiệp mới thành lập không đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ (  Hộ  cá nhân kinh doanh)

 Hóa đơn sử dụng:
+ Hóa đơn GTGT mẫu 01GTKT Hóa đơn bán hàng mẫu 02GTGT
Tính thuế GTGT
+ Thuế GTGT(VAT) phải nộp =  Thuế VAT đầu ra – thuế GTGT đầu vào VAT = DN * tỷ lệ %
Thuế Suất
            Không chịu thuế

Chịu thuế 0%

Chịu thuế 5%

Chịu thuế 10%

 

 

 

+ Về việc phân phối và cung cấp hàng hóa: 1%

+ Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu :5%

+ Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 3%

+ Hoạt động kinh doanh khác 2%

( Chi tiết ngành nghề áp dụng tỉ lệ % ở trên các bạn vào phụ lục thông tư 119)

Khai thuế GTGT
Mẫu 01/GTKT

 

Mẫu 04/GTGT
Hạch toán thuế
Thuế đầu vào được hạch toán vào Nợ 133

Thuế đầu ra được hạch toán vào Có 33311

Vat phải nộp = Có 33311- Nợ 1331

Bút toán đối trừ thuế

Nợ TK 3331

Có TK 1331

       Thuế đầu vào được hạch toán vào chi phí hoặc nguyên giá tài sản (không có tK 133)

Thuế đầu ra được hạch toán giảm doanh thu:

Nợ 511

Có 33311

Vat phải nộp = Có 33311

khuyến mại kế toán

Add Comment